W razie pytań możesz użyć l_moravec@volny.cz, albo zadzwoń +420596343166 lub mob. +420777821205

Regulamin

Regulujący wzajemne prawa i obowiązki kontrahentów wynikające z tytułu umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.celowniki.cz

§1. DEFINICJE

(1)    Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

(2)    Sprzedawca – Zbraně a Střelivo Lenka Moravcová, ul. Zámecká 99, Karviná, Czechy, nr identyfikacyjny: 65900634.

(3)    Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.celowniki.cz.

(4)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, jeśli ta czynność nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(5)    Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, jeśli zakup nie jest powiązany z przedmiotem zawodowym działalności (decydująca jest informacja o charakterze działalności pochodząca z rejestru przedsiębiorców)

(6)    Kupujący – dokonująca umowy za pośrednictwem Sklepu osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

(7)    Towar – rzecz ruchoma, przedmiot obrotu pomiędzy Sklepem a Kupującym, warunki sprzedaży którego określa Formularz Zamówienia.

(8)    Formularz Zamówienia –  element Sklepu, za pomocą którego Kupujący może dokonać zakupu poprzez określenie rodzaju i ilości Towarów oraz sposobu dostawy i płatności.

(9)    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, oferta zakupu Towarów jednoznacznie określająca rodzaj oraz ilość Towarów

(10)Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zwykle za pomocą Formularza Zamówień.

(11)Potwierdzenie Zamówienia – dokument w formie elektronicznej potwierdzający dokonanie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Kontakt ze Sprzedawcą w języku polskim jest możliwy:

(a)    Telefonicznie – 00420 596343166 lub 00420 777821205, w dni robocze w godzinach 9-12 i 13-17;

(b)    Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail l_moravec@volny.cz.

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Celowniki.cz, a zwłaszcza zasady i tryb zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą Formularza Zamówienia oraz tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, które polegają na zapewnieniu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu oraz umożliwieniu zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów opisanych na stronach Sklepu.
 3. Sklep obsługiwany jest przez Sprzedawcę poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem internetowym www.celowniki.cz. Do korzystania z usług Sklepu wymagane jest korzystanie z przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge lub Internet Explorer).
 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży. Sprzedawca i Kupujący mogą umówić się odmiennie co do całości lub części warunków Regulaminu. Odmienne postanowienia mają zawsze pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę, nie wpływa to jednak na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 6. Przedsiębiorca-Konsument jest traktowany odmiennie od przedsiębiorców wyłącznie przy istnieniu wyraźnego zapisu w Regulaminie lub jeśli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące.

 

§3. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Prezentacja Towarów w Sklepie ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W Sklepie widoczne są informacje o Towarach, w szczególności ich ceny. Widoczne ceny są podane w polskich złotych i są całkowitymi cenami za Towar (w tym zawierają podatek VAT).
 2. Zamówienia można dokonać za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Możliwe jest także dokonanie Zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. W celu dokonania zakupu Towarów Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia, który zawiera:

(a)    Informacje o zamówionych Towarach – wybranych poprzez dodanie ich do „Koszyka”;

(b)    Określenie sposobu zapłaty ceny zakupu Towaru oraz jego dostawy – wybrane przez Kupującego;

(c)    Informacje o kosztach związanych z dostawą Towaru;

(d)    Wskazanie charakteru dokonywanego zakupu – dla ułatwienia ewentualnej procedury reklamacyjnej i odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący po wypełnieniu Formularza Zamówienia ma możliwość sprawdzenia danych oraz ewentualnego ich poprawienia. Przesłane poprzez użycie przycisku „Wyślij zamówienie” dane będą uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
 2. Aby wysłać wypełniony Formularz Zamówienia Kupujący musi zaakceptować niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności. Zaznaczenie odpowiedniego pola typu checkbox znajdującego się pod Formularzem Zamówienia oznacza dobrowolną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego, wysyła potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego podany w Formularzu Zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia tego potwierdzenia.
 4. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Zamówienie nie może zostać zrealizowane lub możliwe jest wydłużenie jego czasu realizacji, Sprzedawca informuje o tym Kupującego niezwłocznie, przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Kupujący może wtedy wybrać sposób zrealizowania swojego Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużony czas oczekiwania lub anulowanie).
 5. W zależności od charakteru zamówienia (np. przy wysokiej łącznej wartości Towarów), Sprzedawca może przed zawarciem Umowy Sprzedaży poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (także w formie pisemnej).
 6. Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Koszty związane z korzystaniem z tych środków (np. koszty połączenia internetowego lub rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

 

§4. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, chyba, że wyraźnie określono inaczej. W momencie zapłaty pełnej ceny Kupujący nabywa własność Towarów.
 2. Kupujący może dokonać płatności:

(a)    Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki, w miejscu wskazanym w Zamówieniu przez Kupującego;

(b)    Gotówką lub kartą płatniczą – w siedzibie Sprzedawcy (ul. Zámecká 99, Karviná).

 1. Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje także możliwość odbioru towarów osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Lunety sprzedawane są wyłącznie przy odbiorze osobistym.
 2. Towary wysyłane są na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia. W razie wystąpienia nieprawidłowości w podanym adresie, które mogłyby uniemożliwić lub opóźnić wysyłkę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.
 3. Towary wysyłane są paczką za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu oraz oryginalna karta gwarancyjna.
 4. Wysyłka Towarów następuje do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia. Termin doręczenia zależy od przewoźnika (Poczty Polskiej).
 5. Koszt dostawy Towarów w wysokości 20 PLN ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca zabezpiecza przesyłki w sposób gwarantujący bezpieczeństwo podczas transportu. Paczki zawierające lunety będą ubezpieczone na koszt Sprzedawcy.
 7. Przy odbiorze przesyłki zaleca się sprawdzenie jej stanu i zbadanie, czy nie nosi ona śladów wskazujących na jej otwarcie. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 8. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie przesyłki. Jeśli z winy Kupującego potrzebne są wielokrotne próby dostarczenia Towarów, Kupujący bezpośrednio pokrywa koszty z tym związane. Kupujący nie jest jednak zobowiązany do odbioru przesyłki, co do której istnieją uzasadnione obawy o ingerencję w jej zawartość.
 9. Zamówiony towar jest wysyłany bez wypełnionej karty gwarancyjnej. Niestety dochodzi do sytuacji, w których zamówiony towar nie zostaje odebrany przez klienta i wraca do naszego sklepu. Towaru z wypełnioną kartą gwarancyjną nie można sprzedawać jako nowego produktu. Okres gwarancyjny naliczany jest według daty znajdującej się na rachunku.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego działu obejmują wyłącznie Konsumentów i Przedsiębiorców-Konsumentów.
 2. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe jeśli towar został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego. Nie dotyczy także towarów szybko psujących się, nieodwracalnie wymieszanych z innymi towarami po dostarczeniu, wyjętych z zapieczętowanego opakowania towarów, których nie można zwrócić ze względów higienicznych oraz nagrań audio i wideo lub programów komputerowych, jeśli opakowanie zostało naruszone.
 3. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania towaru lub dostawy ostatniego Towaru, jeśli umowa obejmowała dostawę więcej niż jednego Towaru. Odstąpienie następuje poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w wyżej wskazanym terminie na adres siedziby lub e-mail sprzedawcy (l_moravec@volny.cz). Konsument może skorzystać z zamieszczonego na stronie Sklepu wzoru formularza.
 4. W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Wygasają także wszystkie powiązane z nią umowy. W przypadku przekazania Konsumentowi prezentu (gratisu), umowa taka również traci moc, a Konsument jest zobowiązany wraz z towarami zwrócić dostarczony prezent (gratis).
 5. Konsument musi zwrócić Towary sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od chwili odstąpienia od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument. Towary powinny być w stanie niezmienionym, tj. nieuszkodzone oraz kompletne. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia produktu.
 6. Sprzedawca musi zwrócić środki otrzymane od Konsumenta w ciągu czternastu (14) dni od chwili odstąpienia od umowy. Może jednak wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania Towarów lub potwierdzenia ich odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 7. Kupujący może otrzymać zwrot środków w siedzibie Sprzedawcy. Może wybrać także zwrot w formie przekazu pocztowego. Koszt dokonania przekazu pocztowego według cennika Poczty Polskiej zostanie potrącony z kwoty zwracanych Kupującemu środków.
 8. Sprzedawca może potrącić ze zwracanej sumy kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości produktu przez Kupującego, jeśli jest ono wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

§6. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za to, że Towar w momencie odbioru przez Kupującego nie posiada wad, a zwłaszcza:

(a)    Został wydany w odpowiedniej ilości, ma odpowiednie wymiary i wagę;

(b)    Spełnia wymagania przepisów prawa;

(c)    Posiada uzgodnione przez Sprzedawcę i Kupującego cechy, a w przypadku braku takiego porozumienia cechy opisane przez Sprzedawcę lub oczekiwane dla takiego rodzaju Towaru na podstawie zamieszczonych informacji;

(d)    Jest odpowiedni do celu wskazanego przez Sprzedawcę lub celu, w którym Towar danego rodzaju jest zwykle używany.

 1. Reklamacji nie podlegają mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Kupującego oraz wady wynikające z niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego montażu, zaniedbania w utrzymaniu, samowolnych napraw, rozkręcania, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Kupującego lub osoby nieuprawnione).
 2. Jeśli cena Towaru została obniżona ze względu na znaną Kupującemu przy dokonywaniu Zamówienia wadę lub stan zużycia, taka wada nie może być podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje na podstawie rękojmi należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail l_moravec@volny.cz lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy. Podstawą ich przyjęcia jest załączenie dowodu zakupu. Podanie szczegółowych informacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 4. Kupujący powinien zbadać Towar w czasie i w sposób przyjęty dla jego rodzaju i niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o istnieniu wad. Rękojmia obejmuje wyłącznie wady istniejące w chwili odbioru, nawet jeśli wyszły na jaw dopiero później.
 5. W przypadku zakupu dokonanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, wadę ujawnioną w ciągu 6 miesięcy od zakupu uważa się za istniejącą w chwili odbioru. Czas na dokonanie zawiadomienia jest rozszerzony do 2 lat od odbioru Towaru (dla rzeczy używanych 1 rok).
 6. Korzystając z rękojmi Kupujący może (a) żądać obniżenia ceny, (b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, (c) żądać usunięcia wad, (d) przy wadzie istotnej żądać odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, nierozpatrzenie w terminie 14 dni jest równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji.
 8. Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wad lub żądać usunięcia wad zamiast wymiany, jeśli wybrany sposób nie jest niemożliwy lub nie wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 9. Dla oceny wad fizycznych Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedawcy. Jeśli reklamację składa Konsument, Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia Towaru. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy lub zawierające kwotę pobraniową nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę bez wcześniejszych ustaleń.

 

§7. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Jeśli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, Konsument może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów.
 2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów prowadzi Czeska Inspekcja Handlowa (https://www.coi.cz/en/). Kupujący może rozpocząć je na wniosek w terminie 1 roku od dnia, w którym skorzystał z prawa reklamacji po raz pierwszy. Takie postępowanie można podjąć wyłącznie, jeśli spór nie zostanie rozwiązany bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 3. Konsument może skorzystać także z internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każde składane Zamówienie prowadzi do zawarcia odrębnej Umowy Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Jeśli stosunek ustanowiony zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umawiają się, że podlega będzie on podlegał prawu czeskiemu. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Jeśli jedno z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, zostanie ono zastąpione postanowieniem o możliwie najbardziej zbliżonym znaczeniu. Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych.
 4. Zmiana lub uzupełnienie umowy sprzedaży wymaga formy pisemnej.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Potrzebujesz porady?

Zadzwoń, napisz lub wpadnij do naszego sklepu w Karvina (CZ).

Tel: +420596343166,  +420777821205

E-mail: l_moravec@volny.cz

Adres sklepu: Zámecká 99, Karviná 1 - 733 01, Republika Czeska

32 lata

Jesteśmy tu dla Ciebie od 32 lat. Odwiedź nasz sklep w Karwinie.

Towar w magazynie

Mamy towar w naszym sklepie internetowym w magazynie

Natychmiastowa wysyłka

Twoje zamówienia wysyłamy do następnego dnia

Zwrot towaru

Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

Ładowanie, proszę czekać...

Ustawienia zgody na personalizację

Za Twoją zgodą możemy wykorzystać poniższe informacje w następujących celach lub udostępnić je wybranym partnerom. W indywidualnych celach (rodzaje przetwarzania) możesz dostosować swoje ustawienia i potwierdzić swój wybór przyciskiem „Zapisz ustawienia”:

Vždy aktivní

Niezbędne pliki cookie

Są to pliki techniczne, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i wszystkich jej funkcji. Służą one m.in. do przechowywania produktów w koszyku, wyświetlania produktów na żądanie, kontroli filtrów, ustawień osobistych, a także do wyrażenia zgody na używanie plików cookie. Twoja zgoda nie jest wymagana w przypadku tych plików cookie i nie można ich nawet usunąć.

Analityczne pliki cookie

Zliczają ruch na stronie i poprzez zbieranie anonimowych statystyk pozwalają operatorowi lepiej zrozumieć odwiedzających i tym samym stale ulepszać stronę.

Marketingowe pliki cookie

Zbierają informacje, aby lepiej dopasować reklamy do Twoich zainteresowań, zarówno na tej stronie, jak i poza nią.

Aby ułatwić Ci przeglądanie witryny, oferować spersonalizowane treści lub reklamy oraz móc anonimowo analizować ruch, używamy plików cookie, które udostępniamy naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. Ich ustawienia możesz edytować za pomocą linku „Edytuj ustawienia” i możesz go w każdej chwili zmienić w stopce serwisu. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności